Plusklas

Voor enkele leerlingen biedt het gewone onderwijsprogramma, ondanks compacting en verrijking, in de klas onvoldoende uitdaging. Deze leerlingen mogen nadat ze geselecteerd zijn één dagdeel per week onderwijs in de plusklas volgen. Het onderwijs in deze groep wordt op maandag door juffrouw Imane verzorgd.

Op dit moment is juf Imane aan de hand van toetsresultaten, de QuickScan en DHH-PO leerlingen aan het selecteren voor de plusgroep. Zodra er meer bekend is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Plaatsing:
Voor een plaatsing in de plusklas wordt op PCB de Parel eerst naar resultaten uit het leerlingvolgsysteem (CITO) gekeken. Verder wordt er voor het signaleren en het diagnosticeren gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Primair Onderwijs. Het DHH-PO is een programma om leerlingen te selecteren en te begeleiden. Het programma bestaat uit: signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie. In de module signalering moeten meerdere gegevens ingevuld worden, waaronder de indruk van de leerkracht en ouders, resultaten uit het leerlingvolgsysteem en een signaleringslijst voor leerkracht en ouders.

In de module diagnostiek zit weer een observatielijst voor de leerkracht en ouders. Ook de leerling kan (vanaf groep 5) de leerling-vragenlijst invullen. Om te kunnen bepalen of een leerling een voorsprong heeft, wordt er door getoetst op de volgende vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen en spelling. Op basis van de resultaten komt hier een uitgebreid verslag uit. Aan de hand van dit verslag zal een oudergesprek volgen waarin alles met de ouders wordt besproken en zij ons met hun informatie kunnen aanvullen. Op basis van de gegevens van het DHH-PO, wordt door de school een begeleidingsadvies gegeven. Een van de begeleidingsvormen is plaatsing in de plusklas.

LEERLINGEN INLOG