De Parel Rotterdam


Een Christelijke school?

Basisschool de Parel is een Protestants Christelijke basisschool waar elk kind welkom is. Door te vertellen uit de Bijbel, daar met elkaar over te praten en te zingen, willen we kinderen die waarden en normen meegegeven, die bijdragen tot een positieve levenshouding ten opzichte van God en medemens. Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontplooien. Belangrijke waarden zijn solidariteit, (naasten)liefde, eerbied en respect voor anderen.Het leren en werken binnen onze school is gebaseerd op een klimaat van veiligheid en respect voor elkaar. Leerlingen, ouders en medewerkers mogen verwachten dat de school hen veiligheid biedt. Daarbij gaat het niet alleen om regels, handhaving van de orde en goede technische voorzieningen, maar vooral ook om de manier waarop we met elkaar omgaan. Binnen de school besteden we veel aandacht aan de sociale omgang met elkaar. Plagen en ruzie zoeken, met woorden dreigen, vechten en vernielen zijn gedragingen die overal voorkomen. Ook bij ons op school. We streven echter naar een omgang met elkaar, waarin deze gedragingen niet getolereerd worden. Samen zoeken we naar schoolregels en een goede omgang met elkaar die zorgen voor een prettig werk-, leer- en leefklimaat.

Welke mogelijkheden biedt ons onderwijs?
We stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden van ieder kind. Dit gebeurt door een breed en gevarieerd onderwijsaanbod: van taal tot rekenen en van kunst tot sport. Dit gebeurt ook door uw kind geloof en plezier te geven in eigen kunnen. Het is belangrijk dat uw kind ervaart dat hij gewaardeerd wordt en dat hij zelfstandig en onafhankelijk van anderen iets voor elkaar kan krijgen.

Hoe zit het met de lestijden?
Bij de indeling van de lestijden volgt basisschool de Parel nauwgezet de wettelijke kaders zoals die zijn opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs. Concreet betekent dit dat we ons houden aan de vijfdaagse schoolweek. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die jonger zijn dan 7 jaar, per schooljaar tenminste 880 uren en de overige leerlingen per schooljaar tenminste 1000 uren onderwijs ontvangen. Daarbij mogen de leerlingen per dag maximaal 5½ uur onderwijs ontvangen.

Hoe is de school georganiseerd?
De school kent een Voorschool voor peuters van 2 t/m 4 jaar, een Onderbouw voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en een Bovenbouw voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Oorspronkelijk werd de leerstof in acht stukken verdeeld over de acht leerjaren. In de praktijk werden we echter meer en meer geconfronteerd met kinderen die meer of minder tijd nodig hebben om zich zo’n stuk eigen te maken, of die dat op een andere manier doen.

Wat gebeurt er in de Voorschool?
Zowel ’s ochtends als ’s middags heeft u tijdens de inlooptijd de mogelijkheid om even met uw kind te spelen. Nadat de ouders weg zijn gegaan, wordt er een kring gemaakt waarin er voorgelezen, verteld of gezongen wordt. Daarna kunnen de kinderen spelen in de huishoek, de autospeelhoek, het keukentje, met spelletjes en puzzeltjes uit de kasten of met knip- en plak- en knutselmaterialen. Halverwege de ochtend wordt er wat gegeten en gedronken. Daarna wordt er verder gespeeld, buiten gespeeld of in het speellokaal gegymd. Aan het einde van de ochtend of middag heeft u weer even een kwartiertje de tijd om uw kind op te komen halen.

Wat gebeurt er in de Onderbouw?
De (kern)activiteiten van Basisontwikkeling sluiten aan bij activiteiten die kinderen graag doen, en leiden kinderen toe naar toekomstige leerprocessen. Deze kernactiviteiten zijn: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten. De leerkrachten ontwerpen en plannen, op basis van de belangstelling van de kinderen, een thematisch aanbod voor een bepaalde periode. Deze thema’s weerspiegelen de directe omgeving van de kinderen. Het leren vindt plaats op basis van activiteiten en inhouden die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en betekenis hebben. Kinderen leren door deelname aan de sociale-culturele wereld. Ontwikkeling en leren veronderstelt interactie en communicatie. Daarom zijn sociale en communicatieve situaties noodzakelijk. Voorbeelden van thema´s: wonen, op reis, muziek.

Wat gebeurt er in de Bovenbouw?
De doelen van een brede ontwikkeling blijven in principe voor alle leeftijdsgenoten hetzelfde. De leerinhoud en leeractiviteiten verschillen echter van leeftijdsgroep tot leeftijdsgroep. In de bovenbouwgroepen worden de specifieke kennis en vaardigheden ontwikkeld door middel van activiteiten op de verschillende vakgebieden. De betrokkenheid tot deze activiteiten wordt vergroot door kinderen zelf medeverantwoordelijk te maken, bijvoorbeeld door kinderen bij het rekenen hun rekenpakket te laten kiezen, door kinderen zelf te laten kiezen wanneer welke verplichte activiteit wordt gedaan of door kinderen zelf te laten bepalen in welke volgorde de vakken gedaan worden. Doelgerichte beïnvloeding of sturing van de leerkracht is hierbij nodig om verder te komen in en door die activiteiten.

De Brede School
Basisschool de Parel neemt ook deel aan het Project Brede School Beverwaard. Het deelnemen aan een project kost geen geld! De activiteiten die worden aangeboden zijn onder andere sport, muziek, koken, circus, knutselen en huiswerkbegeleiding.

Hoe worden nieuwe leerlingen in de school opgevangen?
Als ouders hun kind aanmelden bij de school worden zij eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt gehouden door de directeur van de school en heeft tot doel informatie te geven over de school, de manier van werken, het onderwijs en de manier van omgang met de kinderen. Ook krijgen ouders een rondleiding door de school. Ouders kunnen in dit gesprek informatie geven over hun kind. Na dit gesprek kan besloten worden het kind in te schrijven. Dit betekent dat de directeur samen met de ouders twee vragenlijsten invult: een lijst met zakelijke gegevens en een lijst die specifiek vraagt naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. Deze laatste lijst heeft tot doel het kind vanaf het moment dat het de school binnen komt zo goed mogelijk te volgen en het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind.

U kunt iedere dag terecht voor het inschrijven van uw kind. Wel is het raadzaam even een afspraak te maken.

Voor kinderen die 4 jaar worden, geldt dat er informatie opgevraagd kan worden van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waar zij eventueel gezeten hebben. In de weken voorafgaand aan hun vierde verjaardag worden deze kinderen uitgenodigd voor 4 ‘wenmomenten’. Met andere woorden, een 4-jarige mag vier keer een ochtend of een middag komen wennen.

Voor kinderen die al ouder zijn en van een andere school afkomstig zijn geldt dat er een onderwijskundig rapport van de vorige school gevraagd wordt. Daarnaast wordt er informatie over de toekomstige leerling opgevraagd bij de vorige school.

Hoe wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden?
Om de totale ontwikkeling van een kind te kunnen volgen, gebruikt de school een systeem waarin alle gegevens en resultaten welke het kind in het onderwijs behaald, als ook de daarbij horende begeleiding en behandeling, beschreven wordt. Dit systeem heet leerlingvolgsysteem en de gegevens worden in leerlingendossiers bijgehouden.

Vanaf het moment dat het kind de school bezoekt, wordt hij op vaste tijden geobserveerd, getoetst en gecontroleerd. Het leerlingvolgsysteem werkt als een soort signaleringssysteem, waarin duidelijk wordt of er bij kinderen groei, stagnatie of een terugval valt op te merken in het leerproces. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen maken we gebruik van observatielijsten, methodegebonden toetsen en ook landelijk genormeerde toetsen. Deze worden ontwikkeld door het Centraal Instituut voor de Toets Ontwikkeling, het CITO. De registratie van de resultaten vindt plaats per leerling en per groep. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht de ontwikkeling van de kinderen in zogenoemde groepsbesprekingen met de intern begeleider.

Hoe worden de ouders op de hoogte gehouden?
De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen drie keer per jaar het rapportfolio mee naar huis. In dit rapportfolio staan de vorderingen van het kind vermeld. Daarnaast mogen kinderen er zelf gemaakt werk in doen waar ze trots op zijn. Voor het eerste en tweede rapportfolio worden alle ouders van te voren uitgenodigd om dit met de leerkracht te bespreken in een ‘tienminutengesprek’. Bij het derde rapportfolio vindt dit gesprek alleen plaats op uitnodiging van de leerkracht of op persoonlijk verzoek van de ouders.

Indien dit nodig is worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek kunnen zij altijd een afspraak maken.