Schoolregels

Wat zijn de schoolregels?

Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid omtrent regels en afspraken in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat mogen we van elkaar verwachten? Daarom een overzicht van onze schoolregels.

Regels voor aanvang van de school:

· Vanaf 8.20 uur en 13.05 uur is er toezicht op het plein (pleinwacht). Vanaf deze tijd mag er niet meer gevoetbald worden.

· Om 8.20 uur en 13.05 uur gaat de eerste bel. De deur gaat dan open zodat de kleuters in de klas gebracht kunnen worden.

· Rond 8.25 uur en 13.10 uur is iedere leerkracht buiten en neemt vervolgens zijn/haar groep in de rij mee naar binnen.

Regels voor als het kind op de fiets naar school komt:

· Laat het kind alleen op de fiets komen als de afstand tussen huis en school te ver is om te lopen.

· Fietsen op het hoofdgebouw horen in het fietsenrek langs de muur van de gymzaal.

· Fietsen op de dependance horen in het fietsenrek aan de zijkant van het plein.

· Zorg voor een goedgekeurd slot op de fiets én een hangslot waarmee de fiets aan het fietsenrek vastgemaakt kan worden. De school is NIET aansprakelijk voor gestolen fietsen.

Gangregels:

· De kinderen lopen in hun rij naar het lokaal toe, zij hangen hun jas aan de kapstok.

· De kinderen nemen hun eten/drinken en, indien van toepassing, geld voor overblijf of hun overblijfkaart mee de klas in. Geef geen waardevolle spullen in tassen of jassen mee naar school!

· De kinderen doen ‘skates’ uit in het halletje bij de voordeur. Een step wordt aan de hand meegenomen.

· Van de kinderen wordt gedurende de schooldag verwacht dat zij zich rustig gedragen op de gang (niet rennen, niet schreeuwen).

· We verwachten van u dat u in de hal wacht tot de bel gaat als u iemand komt brengen of halen.

Klassenregels:

· Wanneer ouders/verzorgers hun kind naar school brengen, verwachten wij dat zij de klas bij de tweede bel verlaten.

· Als de kinderen binnenkomen pakken ze hun leesboek en wordt er gedurende 10 minuutjes stil gelezen.

· De kinderen, die mobieltjes meenemen, mogen deze niet hoorbaar en zichtbaar in de school hebben.

· De kinderen krijgen ‘eigen’ schoolboeken (genummerd op naam) waar zij zorg voor moeten (leren) dragen. Bij grote beschadigingen wordt er door school contact opgenomen met thuis.

· In iedere klas hangt een lijst met belangrijke klassenregels en/of afspraken.

Regels voor toiletbezoek:

· In iedere klas gelden afspraken voor toiletbezoek.

· Jongens- en meisjestoiletten zijn gescheiden.

· Aan het begin van de ochtend en/of de middag, én tijdens instructiemomenten vindt er geen toiletbezoek plaats.

Pauzeregels:

· Er is een rooster voor de pauzes.

· Tijdens de pauze gaat de leerkracht met zijn/haar groep mee naar buiten.

· Rond de pauze krijgen de kinderen in de klas de gelegenheid om iets te eten en te drinken.

Regels voor het melden van ziekte of afwezigheid:

· Als uw kind de school niet kan bezoeken verwachten we dat u de leerkracht vóór schooltijd op de hoogte brengt.

· De conciërges inventariseren na aanvang van de school, zowel ’s ochtends als ’s middags, welke kinderen zonder bericht (dus ongeoorloofd) afwezig zijn. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens gebeld.

· Indien kinderen niet geoorloofd afwezig zijn, worden zij geregistreerd als ‘ongeoorloofd’ afwezig. De school is verplicht (artikel 21 van de leerplichtwet) dit te melden aan de Dienst Stedelijk Onderwijs.

Gymnastiek- en zwemregels:

· Kleding die in de klas gedragen wordt, mag niet niet gedragen worden tijdens de gymnastiekles.

· Gymschoenen zijn om gezondheidsredenen verplicht.

· Schoenen waarmee buiten gelopen is, mogen niet in de gymzaal gebruikt worden.

· Anders gezegd, u kunt uw kind een tas met gymschoenen, een sportbroekje en T-shirt meegeven.

· Voor zwemmen geeft u uw kind een tas mee met daarin zwemkleding en een handdoek.

Omgangsregels:

· Kinderen, ouders en medewerkers hebben recht op een veilige school. Daarom worden er binnen de school regels gehanteerd om dit veilige klimaat te creëren.

· Plagen, uitschelden, spullen afpakken, ruzie zoeken, met woorden dreigen, vechten en vernielen wordt niet getolereerd. Kinderen (en indien nodig ouders) kunnen hier altijd mee bij de leerkracht terecht.

· Kinderen die zich niet houden aan de schoolregels worden daarop aangesproken. Dit zal in eerste instantie gebeuren door de eigen leerkracht, indien nodig kan de schoolmaatschappelijk werkster of intern begeleider hierbij ondersteunen.

· Indien hier aanleiding toe is, worden ouders geïnformeerd en/of uitgenodigd voor een gesprek over het gedrag van hun kind. Dit gesprek zal ook weer in eerste instantie met de leerkracht zijn. Indien nodig kunnen ouders ook door de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk of de directeur uitgenodigd worden.

· Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij hun mobiele telefoon uitzetten tijdens een gesprek op school.

· Als ouders opmerkingen of vragen over de gang van zaken in en om de school hebben dan maken zij een afspraak met de leerkracht en/of directie.

Anti Agressie Protocol:

Onze school hanteert het Anti Agressie Protocol. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het hanteren van omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en medewerkers van de school.

Gedragscode:

· Ouders/verzorgers en medewerkers tonen elkaar respect.

· Ouders/verzorgers en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.

· Ouders/verzorgers en medewerkers treden niet agressief op.

· Bij een conflict werken ouders/verzorgers en medewerkers mee aan het zoeken naar en vinden van een oplossing.